De VVJ


De “Vereniging der Verzekeringsjuristen” die in 1952 het levenslicht zag, verenigt voor het hele land, juristen, actief in de verzekeringssector (verzekeringsmaatschappijen, makelaars) alsmede advocaten gespecialiseerd in deze materie.

Naast lunchdebatten over actuele thema’s, organiseert de VVJ eveneens voordrachten in samenwerking met verschillende universiteiten. Deze evenementen zijn bij voorrang toegankelijk voor de leden; maar ook de niet-leden mogen deze bijwonen mits betaling van een bijkomende financiële bijdrage.

Doelstellingen


Juristen worden momenteel geconfronteerd met tal van problemen, eigen aan onze huidige samenleving :

  • Materies worden alsmaar talrijker en complexer ;
  • In het algemeen ondergaat het recht steeds fundamentelere en frequentere ontwikkelingen
  • Ons beroepsleven raast voort met een duizelingwekkende snelheid terwijl tijd steeds kostbaarder wordt, in het bijzonder voor wat de opleiding, de permanente vorming en documentatie betreft.

In dergelijke context, streeft de VVJ ernaar een niet te verwaarlozen rol te vervullen, door een ontmoetingsplaats, een vormingsoord, een informatieplek en een centrum van wetenschappelijke reflectie te zijn.

Kortom


De VVJ en het Internet


Via deze internetsite, hoopt de Vereniging der Verzekeringsjuristen, te beschikken over een werkingsmiddel naar haar leden toe.

Het is inderdaad de wens van de Raad van Bestuur, om deze site ter beschikking te stellen van haar leden, om er een maximum aan informatie op te plaatsen, welke betrekking heeft op het Verzekeringsrecht.

Interessant artikel

U heeft een bijzonder interessant artikel in één of ander tijdschrift ontdekt?

Wetenschappelijke commentaar

U heeft een wetenschappelijke commentaar geschreven over een juridisch probleem?

Juridische beslissing

U bent op de hoogte van een zeer interessante juridische beslissing ?

Hulp van collega's

U wens hulp te bekomen van collega’s uit de sector ?

Interessante site

U kent een interessante site in verband met verzekeringen ?

Mening, kritiek, vraag

U heeft een mening, een kritiek, een vraag, een …?

Contact

Deze site staat ter uwer beschikking. Contacteer ons en in de mate van het mogelijke zullen wij gevolg verlenen aan uw informatie of vraag.